Regulament privind serviciile retargetare în rețeaua de publicitate 360e-com

§ 1 DISPOZIȚII GENERALE

1) Prezentul Regulament definește termenii și condițiile privind utilizarea serviciilor de retargetare în rețeaua de publicitate 360e-com.
2) Clientul care acceptă termenii și condițile prezentului Regulament este de acord să utilizeze serviciile de retargetare în rețeaua de publicitate 360e-com, conform prevederilor acestuia. Clientul care nu acceptă conținutul prezentului Regulament nu are dreptul să utilizeze rețeaua de publicitate 360e-com.

§ 2 DEFINIȚII

Definițiile termenilor de bază cuprinși în Regulament:
1) Regulament – prezentul act juridic conținând termenii și condițiile privind serviciile de retargetare în rețeaua de publicitate 360e-com, împreună cu anexele sale;
2) Distribuitor – OMNICONVERT S.R.L., societate cu răspundere limitată, înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, Sector 2, Str. Vasile Stroescu nr. 14, etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3841/2013, având codul unic de înregistrare (CUI) 31411197, e-mail [email protected]
3) Prestator – 360e-com sp. z o.o., societate înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din Polonia, cu sediul în Varșovia, str. Wiertnicza nr. 89, 02-952, Polonia, înregistrată la Registrul Comerțului din din Varșovia sub nr. KRS 0000776322, având cod de identificare fiscală 9512481214 și care a încheiat cu Distribuitorul un Contract de Colaborare prin care acesta din urmă este împuternicit să negocieze și să încheie cu Clienții contracte privind servicii de retargetare, în numele și pe seama 360e-com, într-o regiune determinată;
4) Client – orice persoană fizică sau juridică ce plasează o comandă pentru servicii de retargetare în rețeaua de publicitate 360e-com. Clientul poate fi o agentie de publicitate sau o entitate care acționează în numele și / sau pentru acesta;
5) Utilizator – orice persoană care folosește Internetul;
6) Pagină țintă – site-ul web către care este direcționat în final Utilizatorul ca urmare a afisării de reclame personalizate;
7) Rețea de publicitate 360e-com – spațiu publicitar al site-urilor web la dispoziția Prestatorului, fiind proprietatea acestuia din urmă sau a entităților cu care cooperează și care, pe bază de acorduri separate, au acordat Prestatorului drepturile de utilizare a spațiului;
8) Retargetare (servicii de retargetare) – înseamnă afișarea de reclame cu mesaj adecvat (pe display sau e-mail) destinat promovării bunurilor, ale serviciilor, ale ideilor sau realizării unui alt scop legitim prevăzut de Client;
9) Contract de servicii de retargetare – contractul încheiat între Distribuitor, acționând în numele și pe seama Prestatorului, și Client, pe baza Formularului de comandă, al cărui obiect este afișarea de reclame personalizate în rețeaua de publicitate 360e-com. Confirmarea comenzii de către Distribuitor are semnificația încheierii contractului de servicii de retargetare.
10) Afișare reclamă – prezentarea reclamei într-o/ într-un formă, loc, perioadă, număr și unitate de timp selectate, în conformitate cu Formularul de comandă;
11) Formular de comandă – formularul pus la dispoziție de Distribuitor și utilizat de Client pentru comanda de servicii de retargetare în rețeaua de publicitate 360e-com (Anexa 1 la Regulament). Un formular completat și semnat corespunzător de Distribuitor și Client este în același timp un contract de servicii de retargetare.
12) Private DMP – Private Data Management Platform – o platformă pentru gestionarea datelor despre Utilizatorii de Internet.

§ 3 MODELE DE FACTURARE

1) Vânzarea serviciilor de retargetare se va realiza după următoarele criterii:
a) Model CPS – Cost Per Sale – model de facturare constând în plata de catre client pentru fiecare comanda finalizata prin plata_;
b) Model CPM – Cost Per Mile – model de facturare constând în achiziționarea de pachete constând din 1000 de pagini de vizualizare ale unei reclame date pentru o anumită sumă de bani;
c) Model CPC – Cost pe click – model de facturare constând în plata de către Client pentru un singur click pe o reclamă care redirecționează Utilizatorul către pagina țintă;
d) Modelul flat fee – un model de facturare pe durata serviciului de retargetare (zi, săptămână, lună);
e) Model CPA – Cost pe acțiune – un model de facturare care să permită Utilizatorului să efectueze activități active, destinate pe site-ul web al agentului de publicitate, de exemplu, completând un formular, un sondaj sau efectuând alte activități;
f) Model CPV – Cost Per View – un model de facturare în funcție de numărul de redări complete ale unui Utilizator de publicitate sub forma unui spot video.
2) Următoarele unități de cont sunt utilizate pentru prestarea serviciilor de retargetare:
a) 1000 vizualizări;
b) un click;
c) ziua, săptămâna, luna emiterii;
d) o singură acțiune;
e) o joacă.
3) Dacă se utilizează instrumente de publicitate precum email și SMS, unitatea de cont este de 1000 (o mie) de mesaje trimise (e-mail) sau 1000 (o mie) de mesaje text (SMS, MMS), trimise utilizatorului activ al contului sau al telefonului.

§ 4 COMANDA PRIVIND SERVICIILE DE RETARGETARE

1) Comanda privind serviciile de retargetare se realizează folosind Formularul de comandă completat și semnat de Client și transmis ulterior către Distribuitor prin mijloace electronice la adresa acestuia din urmă.
2) Transmiterea comenzii completate și semnate de către Client are semnificația acceptării fără rezerve ale termenilor și condițiilor prezentului Regulament, în forma publicată pe site-ul omniconvert.com/termeni-conditii-360-ecom la momentul expedierii electronice.
3) Formularul de comandă, ca manifestare de voință a Clientului pentru încheierea contractului de servicii de retargetare, se semnează de reprezentanții autorizați ai acestuia.
4) Confirmarea comenzii prin semnarea Formularului de comandă de către Distribuitor, prin reprezentanții autorizați, în numele și pe seama 360e-com, are semnificația încheierii contractului de servicii de retargetare.
5) Evaluarea serviciilor de retargetare se face periodic, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru luna în curs, pe baza Formularului de comandă.
6) Prestatorul își rezervă dreptul de a refuza, suspenda sau înceta afișarea de reclame care nu îndeplinesc criteriile specificate la § 5 din Regulament și al căror conținut sau formă nu este în concordanță cu linia de program a site-urilor unde sunt afișate sau amenință interesele Prestatorului sau ale Distribuitorului.

§ 5 DECLARAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

1) Clientului i se interzice afișarea de reclame având conținut nelegal sau imoral. Acesta confirmă faptul că forma și conținutul reclamei nu încalcă legea și nu sunt contrare decenței. declară că publicitatea nu poate, în special:
a) să conțină orice material care este injurios pentru orice persoană;
b) să conțină orice material care ar putea fi considerat indecent, jignitor, grosolan, urât sau incitant;
c) să promoveze un conținut pornografic;
d) să promoveze violența;
e) să promoveze discriminarea pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice;
f) să încalce orice drepturi de autor, drepturi la mărci ale oricărei alte persoane;
g) să fie înșelătoare pentru orice persoană;
h) să încalce orice obligații legale față de terți, cum ar fi obligațiile contractuale sau obligațiile de confidențialitate;
i) să promoveze orice activități nelegale;
j) să amenințe, să încălce intimitatea sau să provoace neplăceri, inconveniente sau anxietate inutilă unui terț.
2) Dacă reclama conține elemente interzise în sensul § 5 punctul 1, neafișarea acesteia se încadrează în cazurile justificate de neexecutare a contractului de către Prestator. În cazul nerespectării declarațiilor menționate la § 5 punctul 1, Clientul se angajează să repare integral prejudiciul cauzat și să satisfacă orice solicitare justificată din punct de vedere legal care rezultă din acest titlu către Distribuitor/ Prestator și/ sau terți.
3) Prin semnarea Formularului de comandă, Clientul declară că:
a) are autoritatea necesară să plaseze o comandă și să semneze Contractul de servicii de retargetare;
b) este îndreptățit să utilizeze materiale publicitare conținute în reclama comandată – informații, date, fragmente de lucrări, imagini, mărci comerciale, modele industriale sau alte elemente care constituie obiectul protecției legale pe baza dreptului de autor și a drepturilor conexe, dreptului proprietății industriale, dreptul la mărci comerciale sau modele industriale, drepturi de secret de afaceri sau alte drepturi necesare pentru derularea campaniei;
c) reclama ce urmează a fi afișată este în conformitate cu legislația aplicabilă și nu încalcă alte drepturi ale terților;
d) reclama îndeplinește cerințele tehnice ale Prestatorului;
e) materialul publicitar va fi livrat Distribuitorului la data convenită.
4) Clientul este obligat să plaseze pe site-ul său web – în regulamentele sau politica de confidențialitate – informații despre utilizarea serviciului de retargetare personalizat, spre știința utilizatorilor site-ului său web. Utilizatorul trebuie, de asemenea, informat cu privire la posibilitatea de a nu fi de acord sau de a renunța la utilizarea acestei tehnici în ceea ce-l privește.
5) Prestatorul va răspunde numai pentru daunele cauzate din culpa sa. Acesta nu este responsabil în special pentru efectele campaniei, în funcție de acțiunile terților asupra cărora Prestatorul nu are nicio influență.
6) Răspunderea Prestatorului este limitată la prejudiciul efectiv suferit, a cărui valoare nu poate depăși valoarea Comenzii privind serviciile de retargetare și nu include beneficiul nerealizat.
7) În cazul încălcării de către Client a declarațiilor asumate conform prevederilor prezentului articol, acesta răspunde direct în fața terților a căror drepturi au fost încălcate prin campania de afișare de reclame personalizate și recunoaște obligația de a satisface pretențiile terților vătămați în drepturi, indiferent că aceștia se îndreaptă împotriva sa direct sau împotriva Prestatorului/ Distribuitorului. De asemenea, Clientul se obligă să acopere costurile ocazionate de apărările formulate de Prestator/ Distribuitor împotriva eventualelor acțiuni în pretenții formulate de acești terți. Distribuitorul va notifica de îndată Clientul despre eventuale sesizări primite de el sau de Prestator din partea terților vătămați în drepturi. 8) Clientul înțelege și acceptă că, în funcționarea rețelei de publicitate 360e-com, pot exista întreruperi temporare în funcționarea serviciilor de retargetare din motive tehnice care nu au legătură cu Prestatorul, inclusiv cele care vizează îmbunătățirea calității rețelei. Distribuitorul va depune diligența necesară pentru a-l notifica pe Client de incidența acestor situații. Întreruperile în funcționarea serviciilor de retargetare în rețeaua de publicitate 360e-com din motive tehnice nu vor afecta procedura de evaluare a acestora; serviciile vor fi reluate imediat după încetarea motivelor care au împiedicat furnizarea lor, dacă acest lucru este posibil.

§ 6 AFIȘAREA RECLAMELOR / SPECIFICAȚII TEHNICE

1) Pe parcursul implementării Comenzii privind serviciile de retargetare și pentru o perioadă de 3 luni de la finalizarea campaniei, Clientului i se poate pune la dispoziție un site web cu statistici privind serviciile realizate. Adresa site-ului web, precum și datele privind autentificarea și parola vor fi trimise de către Distribuitor prin e-mail, în termen de o zi lucrătoare din momentul în care Clientul depune solicitarea.
2) Statisticile privind implementarea serviciilor de retargetare provin de la serverul Prestatorului. În cazul în care Prestatorul este de acord să fie avute în vedere statisticile provenite de la serverul Clientului, aceste statistici vor deveni obligatorii pentru facturare, atât timp cât nu există o discrepanță mai mare de 10% între statisticile Prestatorului și cele ale Clientului. În cazul unei discrepanțe mai mari de 10% între cele două statistici,–statisticile provenite de la site-ul web al Prestatorului sunt obligatorii pentru facturarea serviciilor de retargetare.
3) Dacă, din motivele indicate la § 10 din Regulament, campania de publicitate nu este finalizată în perioada ordonată, atunci, în funcție de înțelegerea părților:
a) Prestatorul va avea dreptul să prelungească în mod corespunzător termenul limită pentru afișarea reclamei sau
b) Clientul va avea dreptul să utilizeze partea neutilizată a comenzii privind serviciile de retargetare ca parte a unei comenzi ulterioare.
4) Specificațiile tehnice detaliate privind reclamele personalizate în rețeaua de publicitate 360e-com sunt disponibile la adresa de domeniu: 360ecom.pl.Respectarea acestor specificații technice de către Client este o condiție prealabilă pentru implementarea comenzii privind serviciile de retargetare de către Prestator.
5) Reclamele pregătite pentru afișare și realizate în conformitate cu specificațiile tehnice indicate la § 6 punctul 4 din Regulament trebuie să fie transmise de către Client cu 8 zile lucrătoare înainte de data lansării campaniei de publicitate programate. Transmiterea acestor reclame se va realiza prin mijloace electronice, pe adresa de e-mail a Distribuitorului care, la rândul său, le va transmite Prestatorului în termen de 1 zi lucrătoare.
6) Prestatorul este obligat să verifice conținutul materialelor publicitare primite din partea Clientului în termen de 1 zi lucrătoare și să-l informeze pe acesta, prin intermediul Distribuitorului, cu privire la eventualele erori, rezerve cu privire la declarațiile specificate la § 5 punctul 1 sau despre corectitudinea materialelor primite.
7) Netransmiterea la timp din partea Clientului a materialelor publicitare corectate este echivalentă cu acceptarea de către acesta a faptului că începerea campaniei de publicitate poate fi întârziată în raport cu termenele stabilite în Comanda privind serviciile de retargetare sau poate fi parțial sau în totalitate imposibil de implementat din cauza incapacității de afișare a reclamei în rețeaua de publicitate 360e-com într-o perioadă de timp dată.
8) Depășirea datei de începere a campaniei de afișare de reclame personalizate datorate netransmiterii de către Client de materiale publicitare corecte, cu respectarea termenului limită nu este considerată neexecutare a contractului sau executare necorespunzătoare a acestuia. 9) Ca parte a implementării serviciilor de retargetare, Prestatorul nu va colecta date cu privire la intențiile de cumpărare ale utilizatorilor de internet, cu excepția cazului în care Clientul este de acord cu aceasta. În acest caz, Prestatorul va crea platforma DMP privată și va permite accesul Clientului la datele din platforma DMP privată.
10) Prestatorul nu va avea dreptul să vândă datele colectate în platforma DMP privată, cu excepția cazului în care Clientul este de acord.
11) Consimțământul Clientului menționat la § 6 punctul 9 poate fi dat în două variante:
a) consimțământul pentru vânzarea datelor de către Prestator numai către entități care nu sunt în concurență directă cu Clientul;
b) consimțământul pentru vânzarea datelor de către Prestator către orice entități, inclusiv celor care concurează direct cu Clientul.
12) În cazul consimțământului menționat la § 6 punctul 10, Clientul are dreptul la o remunerație de la Prestator, al cărei cuantum va fi stabilit în comun de Client și Prestator, prin acord separat, ținând cont de selecția uneia dintre variantele menționate la § 6 punctul 11.

§ 7 CONDIȚII PENTRU PUBLICITATE ÎN CAMPANIA DE PERFORMANȚĂ

1) Prestatorul va realiza servicii de retargetare în modelul de performanță, conform specificațiilor din Comanda transmisă de Client.
2) Comenzile din modelul de performanță sunt facturate pe baza decontării efectului, care este înțeles ca efect specific și măsurabil al activităților de publicitate, pe baza statisticilor din sistemul de urmărire al Prestatorului sau al Clientului, după caz, conform prevederilor cuprinse în § 6 punctul 2 de mai sus.
3) Condițiile necesare pentru Comanda privind serviciile de retargetare în modelul de performanță sunt:
a) Furnizarea de către Client a datelor privind: clientul final, produsul, modelul campaniei publicitare și scopul acesteia, durata campaniei publicitare, publicul țintă al reclamei;
b) Transmiterea către Prestator, prin intermediul Distribuitorului, a materialelor publicitare corecte cu 8 zile lucrătoare înainte de data lansării campaniei de publicitate;
c) în cazul campaniilor din modelul CPA, este inclusă posibilitatea de a vizualiza Landing Page-ul pentru a permite Prestatorului să evalueze posibilitatea optimizării.
4) Toate formele standard de publicitate sunt stabilite individual cu Clientul.
5) În cazuri justificate, ca parte a punerii în aplicare a Comenzii privind serviciile de retargetare în modelul de performanță, Clientul va plasa pe pagina de destinație codurile de numărare trimise de Prestator, prin intermediul Distribuitorului, în format electronic.
6) Volumul de publicitate, durata campaniilor publicitare și alegerea formularelor publicitare emise în scopul optimizării sunt specificate de către Prestator, prin intermediul Distribuitorului, în baza Comenzii privind serviciile de retargetare în modelul de performanță.
7) Prestatorul are dreptul să oprească afișarea de reclame personalizate ca parte a campaniei de performanță înainte de finalizarea planificată, dacă CTR-ul campaniei este sub 0,05% sau – în cazul decontărilor CPA -Prestatorul va considera ratele de conversie nesatisfăcătoare.

§ 8 FACTURARE ȘI PLATĂ

1) Implementarea Comenzii privind serviciile de retargetare stă la baza emiterii facturilor fiscale de către Distribuitor, în conformitate cu datele conținute în Formularul de comandă. Distribuitorul va emite o factură fiscală în conformitate cu legislația fiscală aplicabilă. În cazul comenzilor cu durată de implementare mai mare de o lună calendaristică, Distribuitorul va emite lunar facturi fiscale, cu excepția cazului în care se acceptă alte perioade de facturare în scris.
2) Distribuitorul va transmite facturile fiscale emise prin mijloace electronice, la adresa Clientului indicată în Formularul de comandă.
3) Termenul și condițiile de plată a facturilor fiscale emise de Distribuitor vor fi stabilite prin Comanda privind serviciile de retargetare, confirmată prin semnătură de Distribuitor.
4) Plata facturilor fiscale emise de Distribuitor va fi efectuată de către Client în contul bancar indicat în factura fiscală. Data plății este aceea la care contul Distribuitorului este alimentat cu suma de bani ce face obiectul plății și care este indicată în factură.
5) În caz de întârziere la plată, Distribuitorul va avea dreptul să perceapă Clientului penalități pentru fiecare zi de întârziere, în cuantumul stabilit prin Formularul de comandă, până la achitarea integrală a sumei datorate de Client.
6) Suplimentar dreptului de a percepe penalități de întârziere, în cazul în care Clientul întârzie pentru mai mult de 3 zile lucrătoare plata sumelor datorate conform facturilor fiscale emise, Prestatorul are dreptul să refuze îndeplinirea obligațiilor ce decurg din respectiva comandă și din alte comenzi de afișare publicitară, până la efectuarea tuturor plăților restante.

§ 9 PROCEDURA PRIVIND TRANSMITEREA DE RECLAMAȚII

1) Clientul are dreptul de a depune reclamații cu privire la neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a serviciilor de retargetare.
2) Reclamațiile pot fi depuse în termen de două săptămâni de la data evenimentului care face obiectul reclamației.
3) Toate reclamațiile referitoare la serviciile de retargetare trebuie transmise prin e-mail Distribuitorului, la adresa de e-mail indicată la § 12.
4) Ziua în care reclamația este transmisă prin e-mail se consideră a fi și ziua în care aceasta este primită de către Distribuitor. Orice reclamație se transmite până la ora 17,00 a fiecărei zi lucrătoare, în caz contrar, ziua de primire a acesteia se consideră a fi prima zi lucrătoare care urmează.
5) În caz de reclamație, Clientul va indica:
a) datele proprii de identificare;
b) obiectul reclamatiei;
c) motivele pe care se sprijină reclamația.
6) În cazul în care datele sau informațiile furnizate în reclamație trebuie completate, după primirea acesteia și înainte de examinarea ei, Distribuitorul va solicita Clientului completarea acesteia cu elementele lipsă.
7) Distribuitorul va analiza reclamația în termen de 30 de zile de la primirea acesteia în forma corectă.
8) Răspunsul la reclamație, după examinarea sa de către Distribuitor, este trimis prin mijloace electronice, la adresa de e-mail a Clientului.
9) Este de preferat ca și Clientul să sesizeze instanțele de judecată numai după epuizarea procedurii interne privind reclamațiile.

§ 10 FORȚA MAJORĂ

1) Prestatorul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din Comanda privind serviciile de retargetare, dacă aceasta rezultă din evenimente care nu sunt sub controlul său, care nu se datorează greşelii sau vinei acestuia şi care fac imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, defecțiuni ale internetului, ale rețelelor electrice, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.
2) În cazul unui astfel de eveniment, Distribuitorul se angajează să notifice imediat Clientul.

§ 11 DATE PERSONALE ȘI UTILIZARE A COOKIE-urilor

1) Normele privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt incluse în documentul „Politica de confidențialitate” care constituie anexa 2 la prezentul Regulament
2) Normele privind utilizarea cookie-urilor sunt conținute în documentul „Reguli de utilizare a cookie-urilor” care constituie anexa 3 la prezentul Regulament.

§ 12 COMUNICĂRI

1) Orice comunicări referitoare la Comenzile privind serviciile de retargetare (reclamații, notificări, comentarii, corespondență de orice fel) vor fi adresate Distribuitorului în scris, prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: [email protected], respectiv Clientului la adresa de e-mail indicată în Formularul de comandă.

§ 13 DISPOZITII FINALE

1) Prezentul Regulament este disponibil pe site-ul omniconvert.com gestionat de OMNICONVERT S.R.L.
2) Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile Codului civil român, precum și cu legislația română în materie, în vigoare.
3) Părțile contractului de servicii de retargetare vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor tratative oficiale, acestea nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanțele judecătorești din România.
4) Prezentul Regulament poate fi modificat și/ sau completat în orice moment, prin publicarea modificărilor/ a completărilor, inclusiv a informațiilor privind data de la care se va aplica versiunea actualizată, pe site-ul omniconvert.com Distribuitorul va notifica Clientul cu privire la intenția de a modifica/ completa prevederile Regulamentului, transmitându-i totodată și versiunea actualizată a acestuia.
5) Cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data intrării în vigoare a noii versiuni ale Regulamentului, Clientul poate transmite Distribuitorului, prin mijloace electronice, o notificare de neacceptare a conținutului modificat al Regulamentului ce are totodată semnificația unei notificări de denunțare unilaterală a contractului de servicii de retargetare, cu respectarea unui termen de preaviz de 30 zile calendaristice. Lipsa unei astfel de notificări din partea Clientului în termenul de mai sus semnifică acceptarea de către acesta a versiunii actualizate ale prezentului Regulament.